Ondernemen in Spanje, hoe werkt dat?

Ondernemen-in-spanje

Ondernemen in Spanje, hoe werkt dat?
U heeft plannen om naar Spanje te emigreren en daar voor u zelf te beginnen als zelfstandig ondernemer?

Ondernemen in Spanje. Een eigen bedrijf starten.

Vind hier de benodigde informatie om u te oriënteren op uw toekomstige ondernemerschap.

Welke verschillende bedrijfsvormen zijn er in Spanje?

Wil je een eigen bedrijf beginnen in Spanje en je neemt geen bestaand bedrijf over, dan zal je als eerste een keuze dienen te maken over de bedrijfsvorm:

 • Comerciante individual of Autónomo = Eenmanszaak
 • Comunidad de Bienes = Gemeenschap van goederen
 • Sociedad Civil = Burgerlijke maatschap
 • Sociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. = Vennootschap onder firma
 • Sociedad en comanditaria = Commanditaire vennootschap
 • Sociedad Limitada, S.L. = Besloten vennootschap (BV)
 • Sociedad Anónima, S.A. = Naamloze vennootschap (NV)

Aansprakelijkheid in Spanje.

Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen ben jij als ondernemer zelf persoonlijk aansprakelijk. Bij de besloten en naamloze vennootschappen, waar sprake is van een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals de S.A. of de S.L., geldt de aansprakelijkheid alleen over het gestorte kapitaal.

Belasting betalen in Spanje.

Bij de eerste vijf bovengenoemde ondernemingsvormen betaalt je als ondernemer zelf de belasting over de gemaakte winst, door middel van de inkomstenbelasting. De vennootschapsbelasting betaal je bij de S.L. en S.A. (Impuesto sobre la renta de sociedades). De vennootschapsbelasting is in Spanje in de voorgaande jaren stapsgewijs verlaagd met ieder jaar één procent. Deze verlaging gaat van 35 procent in 2007 naar 30 procent in 2011. Daarbij zijn de meeste aftrekposten geschrapt. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de tarieven verlaagd van 30 naar 25 procent. Na aftrekposten betalen kleine en middelgrote organisaties gemiddeld tussen de 24 en 26 %. Als ondernemer of zelfstandige moet je elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag dat je voor dat jaar verschuldigd bent.

De B.T.W. (Impuestos sobre el Valor Añadido, IVA).

Het standaardtarief is 21 %. Voor sommige diensten en voedingswaren geldt een tarief van 10 %.

Het Startkapitaal.

Voor het oprichten van een S.A. is een minimum kapitaal van ongeveer € 60.000 nodig, 25 % daarvan moet bij oprichting worden voldaan. Ga je een S.L. (B.V.) oprichten dan moet een startkapitaal van ongeveer € 3.000 euro worden gestort.

Waar moet je aan denken bij het starten van een bedrijf in Spanje?

 • Registreren van de bedrijfsnaam bij het centrale handelsregister (Registro Mercantil Central).
 • Oprichtingsakte (escritura de constitución) opmaken  ten overstaan van een in Spanje gevestigde notaris.
 • Inschrijven bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). Dit is niet verplicht voor eenmanszaken (Comerciante individual of Autónomo).
 • Aanvragen van een B.T.W.-nummer (Código de Identificación Fiscal, CIF) bij het districts-kantoor van de Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria).
 • Het huren of kopen van een bedrijfsgebouw: Vraag bij de gemeente (Ayuntamiento) na of het bestemmingsplan geen problemen oplevert. Bij aankoop van het gebouw dient de officiële akte, die door de notaris wordt opgemaakt, te worden ingeschreven in het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad Inmobiliaria) en worden aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda).
  Voor het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen.
 • Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de actividades e instalaciones) bij de gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de vergunning, volgt een inspectie door de gemeente waarbij wordt nagegaan of de roerende goederen, zoals machines, overeenkomen met de in de aanvraag verstrekte informatie. Als alles in orde is wordt een goedkeuringsakte afgegeven (Acta de Ocupación y Funcionamiento). Deze procedure kan drie maanden duren.
 • Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (Impuesto sobre Actividades Económicas).
 • Het aannemen van personeel en het regelen van arbeidscontracten. De registratie voor de sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van Sociale Zaken (Tesorería Territorial de la Seguridad Social). Begin je als kleine zelfstandige (Autónomo), dan dien je jezelf in te schrijven in een speciaal register (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) bij de Tesorería Territorial de la Seguridad Social).
 • Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het Handelsregister (Registro Mercantil).

Een horeca onderneming beginnen in Spanje?

Voor het openen van een horeca bedrijf moet je, afhankelijk van de regionale wet- en regelgeving, nog twee extra vergunningen aan te vragen. Je kunt hiernaar informeren bij de betreffende regionale instellingen. Het gaat hierbij om een vergunning voor het openen van een horecabedrijf (Autorización de apertura de bares, cafetarías, restaurantes y establecimientos hoteleros) en een gezondheidsvergunning voor voedselverwerking (Carnet sanitario de manipuladores de alimentos).

Sociale zekerheid voor kleine zelfstandigen in Spanje.

Als zelfstandige val je, voor de sociale verzekering in Spanje, onder een bijzonder stelsel voor zelfstandigen. Met een speciaal tarief. De aanvraag tot aansluiting bij dit Régimen Especial de Autónomos doe je met de op de daartoe bestemde officiële formulieren (formulier T.A.2TA). Deze zijn verkrijgbaar zijn bij de provinciale bureaus en agentschappen van de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Ze moeten worden vergezeld van twee exemplaren (origineel en kopie) van de registratie voor de belasting op economische activiteiten die verstrekt wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Financiën (formulier 845). Het socialezekerheidsstelsel in Spanje voorziet in de volgende verstrekkingen en uitkeringen:

 • Gezondheidszorg.
 • Uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bij bevalling, bij blijvende invaliditeit en schadeloosstelling voor blijvende letsels die niet tot invaliditeit leiden.
 • Ouderdomspensioenen, uitkeringen bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden en werkloosheidsuitkeringen.

Je betaalt maandelijks premie waarvan de hoogte overeenkomt met een bepaald percentage van de premiegrondslag. De premiegrondslag varieert voor de verschillende groepen waarin de beroepscategorieën zijn ingedeeld en kent een onder- en een bovengrens. De administratieve formaliteiten voor de inschrijving en de betaling van premies vinden plaats bij de provinciale bureaus (“Direcciones Provinciales”) van de sociale zekerheid (Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS).

Uw zorgverzekering als ondernemer in Spanje

Als ondernemer bent u in Spanje verplicht een bijdrage te betalen voor uw zorgverzekering (Seguridad Social). Hier valt ook uw zorgverzekering onder. U bent dus vanaf het moment van oprichting voor alle zorg verzekerd, mits u de juiste procedures heeft gevolgd. Ontvang je een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan is het meestal zo dat je premie betaalt in Nederland en op grond van Europese verklaringen zorg kan ontvangen in Spanje.

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]